Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na umożliwieniu korzystania z platformy przeznaczonej dla lekarzy, pielęgniarek i innych profesjonalistów działających w branży ochrony zdrowia za pośrednictwem której udostępniane będą m.in. kursy szkoleniowe o tematyce zdrowotnej, żywieniowej i medycznej, , artykuły, publikacje, badania, relacje z konferencji, relacje pacjentów/opiekunów, materiały do pobrania, informacje o produktach, kalendarz wydarzeń.

2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a. adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

b. system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

c. usługodawca/organizator - Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728, ul. Bobrowiecka 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361, NIP 8241000856; BDO 000017007

d. usługobiorca/użytkownik - osobę fizyczną, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, spełniającą warunki uczestnictwa w Serwisie, która została zarejestrowana na podstawie Formularza rejestracyjnego, złożonego zgodnie z Regulaminem i instrukcją (wymogami) wypełnienia Formularza rejestracyjnego lub w inny udostępniony przez Organizatora w ramach Serwisu sposób. Uczestnik może dokonać rejestracji w Serwisie w następującym celu: a. aby brać udział w webinarach, konkursach, e-learningach i mieć dostęp do zamkniętych treści serwisu; b. aby zamawiać bezpłatne materiały edukacyjne oraz próbki produktów. 

f. Formularz rejestracyjny – oznacza wniosek Użytkownika, złożony według wzoru/formatu ustalonego przez Organizatora, dostępnego w ramach Serwisu, który po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika stanowi wniosek o przyjęcie Użytkownika do Serwisu; 

g. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Organizatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

h. Przesyłka – pakiet materiałów edukacyjnych lub próbek – wysyłany na żądanie Uczestnika, złożony poprzez dostępne w Serwisie opcje, na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny. Limity zamówień określone są przy każdym materiale dostępnym na podostronnie: https://akademianutricia.pl/pobierz/lista-materialow. Przesyłka realizowana jest na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. 

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b. tryb postępowania reklamacyjnego;

§ 2

ZAKRES I WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na umożliwieniu korzystania z platformy przeznaczonej dla lekarzy, pielęgniarek i innych profesjonalistów działających w branży ochrony zdrowia za pośrednictwem której udostępniane będą m.in. kursy szkoleniowe o tematyce zdrowotnej, żywieniowej i medycznej, , artykuły, publikacje, badania, relacje z konferencji, relacje pacjentów/opiekunów, materiały do pobrania, informacje o produktach, kalendarz wydarzeń.

2.Korzystanie z części usług udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika i następnie zalogowania.

3. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia końcowego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

a. Parametry techniczne komputera lub urządzenia elektronicznego do przeglądania internetu: Procesor: 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64); Pamięć RAM: 1 GB (system 32-bitowy) lub 2 GB (system 64-bitowy), karta graficzna; Urządzenie powinno spełniać minimalne wymagania zainstalowanego oprogramowania systemowego oraz gwarantować komfortową obsługę przez użytkownika.  

b. Posiadanie stałego dostępu do sieci internetowej;

c. program umożliwiający wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML). Preferowane przeglądarki internetowe: 

 • Firefox wersja 74 lub wyższa , 
 • Opera wersja 68 lub wyższa, 
 • Chrome wersja 81 lub wyższa, 
 • Edge wersja 81 lub wyższa, 
 • Safari wersja 13 lub wyższa, 
 • Android Browser wersji 19 lub wyższa,
 • Internet Explorer wersji 12 lub wyższa

4. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies co zostało opisane w Polityce Cookies

5. Usługodawca wykorzystuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez Usługobiorcę:

a. Szyfrowanie połączeń za pomocą certyfikatu SSL;

b. Firewall

c. System IPS

6. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość umieszczenia w systemie teleinformatycznym użytkownika oprogramowania tworzonego głównie w celu wyrządzania szkód. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył komputer który wykorzystuje korzystając z Internetu w program antywirusowy, który będzie stale aktualizował, niezwłocznie po pojawieniu się na rynku nowych wersji oprogramowania antywirusowego. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością osób zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Akceptując treść Regulaminu i dokonując rejestracji, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami, a Usługodawca nie może zapewnić Usługobiorcy całkowitego zabezpieczenia przed powyższymi zagrożeniami.


§ 3

ZAWARCIE UMOWY I REJESTRACJA

1. Usługobiorca bez konieczności rejestracji może zapoznać się z prezentacją  zawartości kursów i  oraz korzystać z tych obszarów platformy, dla których zalogowanie nie jest wymagane.

2. W celu korzystania z części platformy, dla której zalogowanie jest wymagane, Usługobiorca zobowiązany jest dokonać rejestracji, w trakcie której tworzone jest indywidualne konto użytkownika.

3. Poprzez dokonanie rejestracji Usługobiorca zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług określonych w  §2 ust. 1.

4. Uczestnikiem Serwisu może być osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:

a. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. poprawnie wypełni Formularz rejestracyjny i skutecznie zakończy proces rejestracji;

c. przejdzie poprawnie weryfikację po rejestracji (po otrzymaniu wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail, potwierdzi poprawność adresu za pomocą przesłanego hiperłącza);

d. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Jeden Użytkownik spełniający warunki korzystania z Serwisu określone w pkt 2.1. Regulaminu, może założyć tylko jedno konto w Serwisie.

4. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podawać prawidłowe i prawdziwe dane osobowe. W przypadku zmiany danych, Uczestnik ma obowiązek dokonania ich niezwłocznej aktualizacji. Rejestracja następuje za pośrednictwem portalu Usługodawcy www.akademianutricia.pl. W celu rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest podać Usługodawcy następujące dane:

a. adres mailowy;

b. imię i nazwisko;

c. specjalizacja;

d. numer PWZ (tylko dla lekarzy);

e. telefon;

f. adres (w tym: miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)

g. hasło, które musi spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa minimum 8 znaków, cyfry i litery.

5. Serwis składa się z treści dostępnych dla Użytkowników posiadających kwalifikację z zakresu ochrony zdrowia.

6. Funkcjonalności Serwisu dostępne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników to w szczególności:

a. możliwość zamawiania materiałów i próbek;

b. możliwość uczestnictwa w webinarach on-line, kursach;

c. możliwość uczestnictwa w e-learningach i konkursach z nagrodami organizowanych przez Organizatora dla użytkowników na zasadach określonych w regulaminach konkretnych aktywności

d. umów kontakt z Przedstawicielem Nutricia;

e. inne funkcjonalności (uruchamiane stopniowo wraz z rozwojem Serwisu, możliwościami technicznymi i organizacyjnymi Organizatora)

7. Zasady wypełniania Formularza rejestracyjnego

a. Warunkiem przystąpienia do Serwisu, jako użytkownik, jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej i jego wysłanie drogą elektroniczną do Organizatora.

b. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych w Formularzu rejestracyjnym może różnić się w zależności od statusu użytkownika, a także wyborów dokonanych w Formularzu rejestracyjnym.

c. W Formularzu rejestracyjnym Użytkownik ma możliwość podania danych nieobowiązkowych lub wyrażenia zgód nieobowiązkowych na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z formułami podanymi w Formularzu rejestracyjnym. 

d. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego Organizator przekazuje Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o sposobie dokonania aktywacji i przyznaniu indywidualnego konta internetowego (dalej również: „Profil” lub „Konto”). Po dokonaniu aktywacji Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

e. Po prawidłowo wykonanej i aktywowanej rejestracji w Serwisie, Użytkownik Serwisu ma dostęp do swojego Profilu z poziomu logowania do Serwisu.

f. Zarejestrowany Uczestnik Serwisu ma możliwość, po zalogowaniu, edycji swoich danych oraz dobrowolnego dodawania dodatkowych informacji w swoim Profilu.

g. Umowa zostaje rozwiązana a Konto usunięte w przypadku śmierci użytkownika a także braku aktywacji konta w ciągu 3 miesięcy od jego założenia. Usuwane automatycznie będą także konta osób, które nie wykazywały żadnej aktywności na Koncie (brak logowania) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.§ 4

DANE OSOBOWE

1. W ramach świadczenia usług Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: www.akademianutricia.pl/polityka-prywatnosci , która stanowi integralną i nieodłączną część niniejszego Regulaminu. 


§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzona przez niego na portalu www.akademianutricia.pl platforma działała bez zakłóceń i w sposób ciągły. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania lub niedostępność usług świadczonych przez Usługodawcę. Strony wyłączają niniejszym w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie jakąkolwiek odpowiedzialność Usługodawcy z powyższego tytułu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych, w tym w celu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji, testowania, lub zmiany używanego przez niego oprogramowania lub infrastruktury technicznej lub ich napraw, bez uprzedniego poinformowania o tym Usługobiorców.

3. Usługobiorca zobowiązuje się wobec Usługodawcy, że nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń wynikających z lub związanych z zakłóceniami działania lub niedostępnością usług świadczonych przez Usługodawcę.

4. W przypadku zmiany danych określonych w § 3 ust. 15, ujawnionych przez Usługobiorcę w procesie rejestracji, Usługobiorca zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.

5. Wszelkie prawa do platformy oraz wszystkie treści zamieszczone na platformie podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i są własnością Usługodawcy, a Usługobiorca zobowiązuje się nie naruszać tych praw. Usługobiorca zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać jakimkolwiek osobom trzecim danych potrzebnych do uzyskania dostępu do profilu użytkownika Usługobiorcy, oraz nie umożliwiać korzystania z jego profilu użytkownika jakimkolwiek osobom trzecim.


§ 6

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE

1. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Usługobiorca zarejestrowany może rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta a Usługobiorca niezarejestrowany  poprzez zaprzestanie używania usług. 

2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli:

a. cel lub sposób korzystania z usług przez Usługobiorcę jest sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, lub niniejszym Regulaminem;

b. Usługodawca otrzymał zawiadomienie od organów władzy publicznej o bezprawnym charakterze informacji umieszczanych, przechowywanych, rozpowszechnianych lub przekazywanych przez Usługobiorcę z wykorzystaniem platformy Usługodawcy;

c. Usługodawca zamierza zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.akademianutricia.pl.

3. Oświadczenie Usługobiorcy lub Usługodawcy powinno zostać złożone w formie określonej w § 7 Regulaminu.

§ 7

KOMUNIKACJA

1. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, wnioski, roszczenia, żądania czy inna korespondencja związana ze świadczeniem usług przez Usługodawcę powinna być kierowana do Usługodawcy na adres elektroniczny lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:

Nutricia Polska Sp. z o.o. Serwis Konsumencki Nutricii 

Adres: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Telefon: +48 22 55 00 155

Adres mailowy: serwis@nutriciamedyczna.pl


2. W sprawie ochrony danych osobowych, w tym w celu wykonania praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, należy skontaktować się poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową: serwis@nutriciamedyczna.pl

3. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, wnioski, roszczenia, żądania czy inna korespondencja związana z świadczeniem usług przez Usługodawcę lub przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców, kierowana będzie przez Usługodawcę do Usługobiorcy za pośrednictwem profilu użytkownika Usługobiorcy, lub na adres elektroniczny Usługobiorcy.

§ 8
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z zakłóceniami w działaniu lub niedostępnością usług świadczonych przez Usługodawcę powinny być kierowane do Usługodawcy na adres elektroniczny: serwis@nutriciamedyczna.pl

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej:

a. Imię i nazwisko Usługobiorcy ;

b. Opis problemu.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu znajdują zastosowanie od dnia, w którym zostały udostępnione na portalu www.akademianutricia.pl Usługodawcy.Regulamin zamawiania materiałów i próbek na portalu www.akademianutricia.pl


§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem jest NUTRICIA Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121361, posiadająca NIP 824-10-00-856, wysokość kapitału zakładowego: 12.200.000,00 PLN, BDO 000017007  (dalej: „Organizator” lub „Nutricia Polska Sp. z o.o.”). 

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki zamawiania materiałów i próbek na portalu www.akademianutricia.pl (dalej: „Regulamin”). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofywania możliwości zamawiania poszczególnych materiałów lub próbek. Poszczególne materiały można zamawiać w ilości określonej jako limit dla poszczególnego Użytkownika (limit na jedno zamówienie lub limit miesięczny) – limity określone są na https://akademianutricia.pl/pobierz/lista-materialow

 

§ 2
Warunki zamówienia materiałów i próbek

1. Usługa zamawiania materiałów i próbek dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu. 

2. Jeden użytkownik może mieć założone jedno indywidualne konto i za jego pośrednictwem zamawiać materiały – zgodnie z oznaczonymi na stronie limitami. 

3. Usługa jest bezpłatna. 

§ 3

Nadzór nad przebiegiem zamawiania materiałów

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w zamówieniu i nie zrealizowania wysyłki, u użytkowników których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Kursu oraz Regulaminem świadczenia usług, w szczególności Uczestników, którzy: 

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie 

b. podejmują działania z wykorzystaniem profilu użytkownika utworzonego niezgodnie z Regulaminem świadczenia usług 

c. tworzą fikcyjne profile użytkownika 

d. którzy wykorzystują portal www.akademianutricia.pl do przechowywania, rozpowszechniania, przesyłania treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego zachowania przez użytkownika skutkować będzie wykluczeniem z udziału w zamówieniu, a w szczególnych przypadkach usunięciem konta. 


§ 4
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, wskazany w § 1, lub na adres elektroniczny serwis@nutriciamedyczna.pl w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania wyników Kursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

 • wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres elektroniczny wskazany zgodnie z Regulaminem świadczenia usług, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Organizatora 

 

§ 5
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Kursów jest Nutricia Polska w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00- 728 Warszawa. Administrator przetwarza dane Uczestników w zakresie podanym przez nich w formularzu rejestracyjnym oraz dobrowolnie przekazanym Administratorowi, w tym: imię, nazwisko, adres e-mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu, specjalizacja (w przypadku pracowników medycznych). 

2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://akademianutricia.pl/polityka-prywatnosci

3. Aby skorzystać z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, należy dokonać zgłoszenia poprzez skrzynkę kontaktową: serwis@nutriciamedyczna.pl

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kursów przez Nutricia Polska sp. z o.o., zgodnie z przepisami rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach:  

 • uczestnictwa w Kursach (w tym w celach kontaktowych) - (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą);  
 • przyjęcia i udzielenia odpowiedzi na przesłaną reklamację (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora);  
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora).  

6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane przez Organizatora podmiotom trzecim, w celu realizacji Kursów. Kategorie odbiorców: firmy kurierskie, agencje marketingowe, agencje hostingowe. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez Czas Trwania Kursu z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących przedawnienia roszczeń. 

8. Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, , a także prawo do przenoszenia danych; 

9. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody, może jednak skutkować niemożliwością wzięcia udziału w Kursach. 

10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przez Organizatora, Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego; tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Kursach. W przypadku braku podania danych, Organizator nie jest w stanie zarejestrować Uczestnika w Kursach. 

12. Organizator może stosować mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywać profilowania w celu usprawnienia prowadzenia kursów. System posiadając dane behawioralne zbierane przez pliki cookies (np.: czas spędzany na poszczególnych stronach NUTRICIA Polska) umożliwia badanie preferencji użytkowników. 

13. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza EOG.  


§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia i jest dostępny na portalu www.akademianutricia.pl w zakładce www.akademianutricia.pl/regulamin oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Dokonując rejestracji na Kurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a także z treścią Regulaminu świadczenia usług oraz wyraża zgodę na zawarte w nich postanowienia. 

3. Uczestnik ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Kursach w każdym czasie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu zaczynają obowiązywać z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.akademianutricia.pl. Brak złożenia rezygnacji z usługi Kursu w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu oznacza akceptację przez Uczestnika wprowadzonych zmian. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, za pośrednictwem których prowadzone będą Kursy. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na uczestnictwo w Kursie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępu do Kursów w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści. 

8. Wszelkie działania podejmowane przez Uczestników w ramach Kursu powinny być́ zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Jakiekolwiek naruszenie, czy uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika Kursu warunków określonych w Regulaminie, może spowodować cofnięcie wszystkich uprawnień przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Kursie, łącznie z wykluczeniem z Kursów oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Organizatorem zgodnie z Regulaminem świadczenia usług, ze skutkiem natychmiastowym.

Tarcza ochronna, bezpieczeństwo
Ustawienia prywatności
Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.
Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.