POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies
  1. Cieszymy się z Państwa odwiedzin na naszym portalu, a także z zainteresowania okazanego naszej firmie i jej produktom. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i związana z nimi sferę prywatności klientów i pragniemy, abyście czuli się Państwo bezpiecznie korzystając z usług oferowanych za pośrednictwem portalu. Przetwarzając dane osobowe pozyskane od osób odwiedzających nasz portal, stosujemy się do przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, ustawy ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”.
  2. W związku z powyższym przygotowany został niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w ramach portalu www.akademianutricia.pl. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w ramach portalu www.akademianutricia.pl została stworzona i przyjęta w celu:
   1. podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników serwisów prowadzonych przez Usługodawcę, w szczególności portalu www.akademianutricia.pl;
   2. poinformowania Państwa jakie dane są przez nas przetwarzane, w jaki sposób je wykorzystujemy, oraz jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych;
   3. udzielenia Państwu informacji dot. wykorzystywania plików cookies przez Usługodawcę w ramach portalu www.akademianutricia.pl, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.
  3. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Usługobiorcom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.
  4. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Usługobiorców.
  5. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach portalu www.akademianutricia.pl mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Usługobiorcom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Usługodawca nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 2. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych Usługobiorców
  1. Zbieranie i wykorzystywanie informacji o Usługobiorcach ograniczone jest do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, oraz informowania o swoich produktach i usługach. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Usługodawcę zależy od wyrażenia przez nią zgody.
  2. Dokonując rejestracji w portalu www.akademianutricia.pl, Usługobiorcy wyrażają jednocześnie zgodę na otrzymywanie newsletterów i informacji o produktach i usługach Usługodawcy. Usługobiorcy mają jednak możliwość zrezygnowania z otrzymywania przygotowywanych przez Usługodawcę newsletterów i informacji o produktach i usługach Usługodawcy. Usługobiorcy mają opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji znajdującej się w Regulaminie.
  3. Usługobiorca może także w każdym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi drogą elektroniczną –wiąże się to jednak z jednoczesnym zaprzestaniem świadczenia usług przez Usługodawcę. Można tego dokonać, postępując według instrukcji znajdującej się w Regulaminie.
  4. Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane, służą głównie do realizacji zobowiązań Usługodawcy wobec Usługobiorców. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawa.
  5. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Usługobiorcy na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
  6. Przypominamy również, że Usługodawca jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
  7. Prawa dostępu do danych osobowych Usługobiorców portalu www.akademianutricia.pl zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Usługodawcy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.
 3. Polityka Cookies
  1. Termin „plik cookie” używany w niniejszej Polityce Prywatności odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
  2. „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.
  3. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości portalu www.akademianutricia.pl z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  4. Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

   Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.
  5. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę wymaga obsługi plików cookies przez stosowaną przez Usługobiorcę przeglądarkę internetową. W szczególności, wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania portalu www.akademianutricia.pl Usługdawcy. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
   1. utrzymanie sesji Usługobiorcy;
   2. zapisanie stanu sesji użytkownika;
   3. umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania.
  6. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z portalu www.akademianutricia.pl Usługodawcy, ale ułatwiają korzystanie z niego. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:
   1. zapamiętanie ostatnio wybranego szkolenia;
   2. wyświetlenie ostatnio przeglądanych szkoleń w portalu;
   3. wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania szkoleń.
  7. Usługodawca korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
   1. monitorowanie ruchu na portalu www.akademianutricia.pl;
   2. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają z portalu www.akademianutricia.pl i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
   3. kontrolowanie jak często pokazywana jest Usługobiorcom wybrana treść;
   4. kontrolowanie jak często Usługobiorcy wybierają dane szkolenie;
   Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
   1. Google Analytics
 4. Stosowane zabezpieczenia
  1. Usługodawca stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Usługobiorców zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. W szczególności, Usługodawca wykorzystuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych przesyłanych drogą elektroniczną przez Usługobiorcę:
   1. Szyfrowanie połączeń za pomocą certyfikatu SSL;
   2. Firewall
   3. System IPS
  2. Pomimo stosowanych zabezpieczeń musimy jednak ostrzec, iż podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość umieszczenia w systemie teleinformatycznym użytkownika oprogramowania tworzonego głównie w celu wyrządzania szkód. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył komputer który wykorzystuje korzystając z Internetu w program antywirusowy, który będzie stale aktualizował, niezwłocznie po pojawieniu się na rynku nowych wersji oprogramowania antywirusowego. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością osób zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Akceptując treść Regulaminu i dokonując rejestracji, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami, a Usługodawca nie może zapewnić Uslugobiorcy całkowitego zabezpieczenia przed powyższymi zagrożeniami.
 5. Zmiany Regulaminu i Polityki Prywatności
  1. Rozwój portalu www.akademianutricia.pl, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Usługobiorców natychmiast, w ramach zakładki „Regulamin / Polityka prywatności”.
 6. Kontakt
  1. Wszystkich Usługobiorców, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące Regulaminu lub stosowanej przez nas polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach portalu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: kontakt@akademianutricia.pl.
Serwis Akademia Nutricia wykorzystuje pliki Cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat.