REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na umożliwieniu dostępu do kursów szkoleniowych o tematyce zdrowotnej, żywieniowej i medycznej, przeznaczonych dla lekarzy, pielęgniarek i innych profesjonalistów działających w branży ochrony zdrowia.

  2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

   1. adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

   2. system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

   3. usługodawca - Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728, ul. Bobrowiecka 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361, NIP 8241000856;

   4. usługobiorca - osobę fizyczną, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

  3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

   1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

   2. tryb postępowania reklamacyjnego;

  § 2

  ZAKRES I WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG

  1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na umożliwieniu korzystania z platformy za pośrednictwem której udostępniane będą kursy szkoleniowe o tematyce zdrowotnej, żywieniowej i medycznej, przeznaczone dla lekarzy, pielęgniarek i innych profesjonalistów działających w branży ochrony zdrowia.

  2. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia końcowego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

   1. Parametry techniczne komputera: Procesor: 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64); Pamięć RAM: 1 GB (system 32-bitowy) lub 2 GB (system 64-bitowy); karta graficzna obsługująca technologię DirectX 9 ze sterownikiem WDDM 1.0 lub nowszym, rozdzielczość ekranu 1280x800 pikseli lub wyższa.

   2. Posiadanie stabilnego dostępu do sieci internetowej, program umożliwiający wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML).

   3. Program Internet Explorer 9.0 lub wersja nowsza, lub Google Chrome wersja 43.0 nowsza, lub Mozilla Firefox wersja 38.0 lub nowsza, lub Safari 9.0.1. lub nowsza. (zalecany Chrome);

  3. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę wymaga obsługi plików cookies przez oprogramowanie określone w ust. 2 lit. c.

  4. Usługodawca wykorzystuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez Usługobiorcę:

   1. Szyfrowanie połączeń za pomocą certyfikatu SSL;

   2. Firewall

   3. System IPS

  5. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość umieszczenia w systemie teleinformatycznym użytkownika oprogramowania tworzonego głównie w celu wyrządzania szkód. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył komputer który wykorzystuje korzystając z Internetu w program antywirusowy, który będzie stale aktualizował, niezwłocznie po pojawieniu się na rynku nowych wersji oprogramowania antywirusowego. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością osób zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Akceptując treść Regulaminu i dokonując rejestracji, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami, a Usługodawca nie może zapewnić Usługobiorcy całkowitego zabezpieczenia przed powyższymi zagrożeniami.

  § 3

  ZAWARCIE UMOWY I REJESTRACJA

  1. Usługobiorca bez konieczności rejestracji może wziąć udział w kursie demonstracyjnym, stanowiącym fragment kursu dostępnego za pośrednictwem platformy.

  2. W celu korzystania z kursów udostępnionych przez Usługodawcę, Usługobiorca zobowiązany jest dokonać rejestracji, w trakcie której tworzone jest indywidualne konto użytkownika.

  3. Poprzez dokonanie rejestracji Usługobiorca zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług określonych w pkt. II ust. 1.

  4. Rejestracja następuje za pośrednictwem portalu Usługodawcy www.akademianutricia.pl. W celu rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest podać Usługodawcy następujące dane:

   1. adres elektroniczny(login);

   2. imię i nazwisko;

   3. specjalizacja lekarza;

   4. hasło;

  5. W celu rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest oświadczyć, iż został skutecznie pouczony o przysługujących mu uprawnieniach, określonych w Polityce Prywatności. W przypadku niezapoznania się z Polityką Prywatności oraz niezłożenia oświadczenia o otrzymaniu skutecznego pouczenia o przysługujących uprawnieniach, proces rejestracji nie będzie mógł zostać pomyślnie zakończony.

  6. Dokonanie rejestracji przez Usługobiorcę oznacza oświadczenie przez Usługobiorcę, że:

   1. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść;

   2. zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu i nie wykorzystywać portalu Usługodawcy www.akademianutricia.pl do dostarczania, przechowywania, rozpowszechniania lub przekazywania treści bezprawnych;

   3. wszelkie dane podane w procesie rejestracji są prawdziwe;

   4. zobowiązuje się nie udostępniać swojego profilu innym osobom.

  7. Użytkownik po zarejestrowaniu otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny link aktywacyjny, którego użycie jest konieczne dla zakończenia procesu rejestracji.

  8. W celu rozpoczęcia korzystania z kursu konieczne jest podjęcie następujących czynności:

   1. zalogowania się na portalu Usługodawcy www.akademianutricia.pl;

   2. dokonanie wyboru kursu spośród kursów udostępnionych przez Usługodawcę;

  9. Świadczenie usług przez Usługodawcę następuje nieodpłatnie.

  10. Warunkiem ukończenia każdego kursu jest:

   1. Udzielenie odpowiedzi na pytania testowe

  § 4

  DANE OSOBOWE

  1. W ramach świadczenia usług Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności: https://akademianutricia.pl/polityka-prywatnosci , która stanowi integralną i nieodłączną część niniejszych warunków.

  § 5

  PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzona przez niego na portalu www.akademianutricia.pl platforma działała bez zakłóceń i w sposób ciągły. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania lub niedostępność usług świadczonych przez Usługodawcę. Strony wyłączają niniejszym w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie jakąkolwiek odpowiedzialność Usługodawcy z powyższego tytułu.

  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych, w tym w celu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji, testowania, lub zmiany używanego przez niego oprogramowania lub infrastruktury technicznej lub ich napraw, bez uprzedniego poinformowania o tym Usługobiorców.

  3. Usługobiorca zobowiązuje się wobec Usługodawcy, że nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń wynikających z lub związanych z zakłóceniami działania lub niedostępnością usług świadczonych przez Usługodawcę.

  4. W przypadku zmiany danych określonych w pkt. II ust. 6, ujawnionych przez Usługobiorcę w procesie rejestracji, Usługobiorca zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.

  5. Usługobiorca zobowiązuje się nie naruszać praw autorskich i jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej do udostępnionego przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług oprogramowania, lub jakichkolwiek innych przedmiotów praw własności intelektualnej. W szczególności, Usługobiorca zobowiązuje się nie zwielokrotniać, nie rozpowszechniać w jakikolwiek sposób, i nie prowadzić jakiegokolwiek obrotu udostępnionymi przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług przedmiotami praw własności intelektualnej.

  6. Usługobiorca zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać jakimkolwiek osobom trzecim danych potrzebnych do uzyskania dostępu do profilu użytkownika Usługobiorcy, oraz nie umożliwiać korzystania z jego profilu użytkownika jakimkolwiek osobom trzecim.

  § 6

  ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE

  1. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli:

   1. cel lub sposób korzystania z usług przez Usługobiorcę jest sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, lub niniejszym Regulaminem;

   2. Usługodawca otrzymał zawiadomienie od organów władzy publicznej o bezprawnym charakterze informacji umieszczanych, przechowywanych, rozpowszechnianych lub przekazywanych przez Usługobiorcę z wykorzystaniem platformy Usługodawcy;

   3. Usługodawca zamierza zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.akademianutricia.pl.

  3. Oświadczenie Usługobiorcy lub Usługodawcy powinno zostać złożone w formie określonej w pkt. VII.

  4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą gdy oświadczenie drugiej Strony doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią, lub gdy zostało dostarczone na adres elektroniczny Strony w taki sposób, że Strona mogła zapoznać się z jego treścią.

  § 7

  KOMUNIKACJA

  1. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, wnioski, roszczenia, żądania czy inna korespondencja związana ze świadczeniem usług przez Usługodawcę powinna być kierowana do Usługodawcy na adres elektroniczny lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:
   Nutricia Polska Sp. z o.o. Serwis Konsumencki Nutricii Medycznej
   Adres: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
   Telefon: +48 22 55 00 155
   Adres mailowy: serwis@nutriciamedyczna.pl

  2. W sprawie ochrony danych osobowych, w tym w celu wykonania praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, należy skontaktować się poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową: serwis@nutriciamedyczna.pl

  3. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, wnioski, roszczenia, żądania czy inna korespondencja związana z świadczeniem usług przez Usługodawcę lub przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców, kierowana będzie przez Usługodawcę do Usługobiorcy za pośrednictwem profilu użytkownika Usługobiorcy, lub na adres elektroniczny Usługobiorcy.

  § 8

  REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje związane z zakłóceniami w działaniu lub niedostępnością usług świadczonych przez Usługodawcę powinny być kierowane do Usługodawcy na adres elektroniczny: serwis@nutriciamedyczna.pl

  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej:

   1. Imię i nazwisko Usługobiorcy ;

   2. Opis problemu.

  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

  § 9

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

  2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu znajdują zastosowanie od dnia, w którym zostały udostępnione na portalu www.akademianutricia.pl Usługodawcy.

Regulamin uczestnictwa w kursie e-learningowym „Alergia na Białka Mleka Krowiego (ABMK)” na portalu www.akademianutricia.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kursu e-learningowego „Alergia na Białka Mleka Krowiego (ABMK)”
  (dalej” Kurs”) jest NUTRICIA Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121361, posiadająca NIP 824-10-00-856, wysokość kapitału zakładowego: 12.200.000,00 PLN (dalej: „Organizator” lub „Nutricia Polska Sp. z o.o.”).

 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w kursie „Alergia na Białka Mleka Krowiego (ABMK) (dalej „Regulamin”).

 3. Kurs trwa przez czas nieokreślony, od momentu rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.akademianutricia.pl przez Nutricia Polska Sp. z o.o. do czasu zaprzestania ich świadczenia lub oświadczenia Nutricia Polska Sp. z o.o. o zakończeniu trwania Kursu, opublikowanego na portalu www.akademianutricia.pl (dalej: „Czas Trwania Kursu”).

 4. Kurs jest prowadzony na stronie www.akademianutricia.pl

 5. Kurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

§ 2

Warunki wzięcia udziału w Kursie

 1. W Kursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat, które są Usługobiorcami w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną na portalu www.akademianutricia.pl (dalej: „Regulamin świadczenia usług”). Uczestnikiem Kursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada konto użytkownika na portalu www.akademianutricia.pl (dalej: „Uczestnik”).

 2. W Kursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest uczestnictwo w kursie w imieniu osób trzecich.

 3. W Kursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Nutricia Polska.

 4. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na przetwarzanie ich imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu email przez Nutricia Polska Sp. z o.o. w celu doręczenia im nagrody.

§ 3

Zasady i przebieg Kursu

 1. Zadaniem użytkownika jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania, które zadawane będą na zakończenie każdego z modułów kursu ABMK udostępnionego przez Nutricia Polska Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem świadczenia usług.

 2. Odpowiedzi na pytania należy udzielać wybierając jedną z opcji odpowiedzi wyświetlanych po każdym pytaniu.

 3. Odpowiedzi na pytanie będą oceniane automatycznie, poprzez porównanie z prawidłowymi odpowiedziami zapisanymi w systemie komputerowym Nutricia Polska Sp. z o.o.

 4. Każda osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytania i zdobędzie wymaganą liczbę punktów będzie uprawniona do otrzymania nagrody książkowej (dalej: „Uczestnik ”). Uczestnik otrzyma informacje o zwycięstwie za pośrednictwem swojego profilu użytkownika na portalu www.akademianutricia.pl oraz drogą elektroniczną, na adres elektroniczny wskazany zgodnie z Regulaminem świadczenia usług.

 5. Każdy Uczestnik otrzyma nagrodę określoną w § 5 (dalej: „Nagroda”). Każda z nagród jest przyznawana Uczestnikowi jednorazowo za jedno zadanie w ramach kursu.

 6. W przypadku, gdy Uczestnik chce otrzymać Nagrodę na adres inny niż wskazany zgodnie z Regulaminem świadczenia usług, zobowiązany jest wskazać w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Kursu, swoje nowe dane teleadresowe zmieniając je w zakładce MOJE KONTO na portalu www.akademianutricia.pl

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Uczestnikowi z przyczyn od Organizatora niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Uczestników lub zdarzeń siły wyższej. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 6, w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, w wyniku czego Nagroda wysłana została na nieprawidłowy adres, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

 8. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody w pieniądzu. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.

 9. Przystępując do kursu Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób trzecich związane z prowadzeniem Kursu.

§ 4

Nadzór nad przebiegiem Kursem

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Kursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Kursu oraz Regulaminem świadczenia usług, w szczególności Uczestników, którzy:

  1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

  2. podejmują działania z wykorzystaniem profilu użytkownika utworzonego niezgodnie z Regulaminem świadczenia usług;

  3. tworzą fikcyjne profile użytkownika;

  4. wykorzystują portal www.akademianutricia.pl do przechowywania, rozpowszechniania, przesyłania treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

 2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Kursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Kursie

§ 5

Nagrody

 1. Nagrodami w Kursie są: za udzielenie prawidłowych odpowiedzi znajdujących się na końcu każdego modułu na przynajmniej trzy pytania i zdobycie minimum 3 punktów użytkownik otrzyma jedną nagrodę książkową; za zrealizowanie wszystkich modułów kursu i udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 15 pytań i zdobycie minimum 15 punktów użytkownik otrzyma nagrodę książkową wybraną przez Komisję Organizatora (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Nutricia Polska Sp. z o.o.

 2. Łączna wartość Nagrody nie będzie przekraczać 760 PLN brutto (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych).

 3. Nagrody wysyła Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od ukończenia kursu.przez Uczestnika.

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, wskazany w § 1, lub na adres elektroniczny serwis@nutriciamedyczna.pl w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ukończenia kursu

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres elektroniczny wskazany zgodnie z Regulaminem świadczenia usług, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Organizatora..

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Kursu jest Nutricia Polska w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00- 728 Warszawa.

 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności https://akademianutricia.pl/polityka-prywatnosci ,

 3. Aby skorzystać z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, należy dokonać zgłoszenia poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową : serwis@nutriciamedyczna.pl

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kursu oraz przekazania nagród przez Nutricia Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679.

 5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane przez Organizatora podmiotom trzecim, w celu realizacji Kursu

Kategorie odbiorców: firmy kurierskie, agencje marketingowe, agencje hostingowe.

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez Czas Trwania Kursu z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

  2. Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych;

  3. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody, może jednak skutkować niemożliwością zrealizowania wysyłki nagrody

  4. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przez Organizatora, Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego;

  5. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Kursie i Uczestnik jest zobowiązany do ich podania. W przypadku braku podania danych, Organizator nie jest w stanie zarejestrować Uczestnika w Kursie;

  6. Organizator może stosować mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywać profilowania w celu usprawnienia prowadzenia Kursu. System posiadając dane behawioralne zbierane przez pliki cookies (np.: czas spędzany na poszczególnych stronach NUTRICIA Polska) umożliwia badanie preferencji użytkowników.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest portalu www.akademianutricia.pl w zakładce www.akademianutricia/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.

 2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Kursu akceptuje warunki Regulaminu.

 3. Uczestnik ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Kursie w każdym czasie. W tym celu Uczestnik musi przesłać́ do Organizatora oświadczenie o rezygnacji na adres siedziby Organizatora, wskazany w § 1, lub na adres elektroniczny serwis@nutriciamedyczna.pl

 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, za pośrednictwem których prowadzony będzie Kurs. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Kursie.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

 7. Wszelkie działania podejmowane przez Uczestników w ramach Kursu powinny być́ zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Jakiekolwiek naruszenie, czy uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika Kursu warunków określonych w Regulaminie, może spowodować cofnięcie wszystkich uprawnień przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Kursie, łącznie z wykluczeniem z Kursu, a w konsekwencji cofniecie przyznanych Nagród, oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Organizatorem zgodnie z Regulaminem świadczenia usług, ze skutkiem natychmiastowym.

 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin uczestnictwa w kursie e-learningowym „Rozpoznawanie i terapia dysfagii neurogennej” na portalu www.akademianutricia.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem kursu e-learningowego „Rozpoznawanie i terapia dysfagii neurogennej” (dalej „Kurs”) jest NUTRICIA Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121361, posiadająca NIP 824-10-00-856, wysokość kapitału zakładowego: 12.200.000,00 PLN (dalej: „Organizator” lub „Nutricia Polska Sp. z o.o.”).

  2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Kursie e-learningowym „Rozpoznawanie i terapia dysfagii neurogennej” (dalej: „Regulamin”).

  3. Kurs trwa przez czas nieokreślony, od momentu rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.akademianutricia.pl przez Nutricia Polska Sp. z o.o., do czasu zaprzestania ich świadczenia lub oświadczenia Nutricia Polska Sp. z o.o. o zakończeniu trwania Kursu, opublikowanego na portalu www.akademianutricia.pl (dalej: „Czas Trwania Kursu”).

  4. Kurs jest prowadzony na stronie internetowej www.akademianutricia.pl

  5. Kurs jest prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

  § 2

Warunki uczestnictwa w Kursie

  1. W Kursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które są Usługobiorcami w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na portalu www.akademianutricia.pl (dalej: „Regulamin świadczenia usług”). Uczestnikiem Kursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada aktywne konto na portalu www.akademianutricia.pl (dalej: „Uczestnik”).

  2. W Kursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest uczestnictwo w Kursie w imieniu osób trzecich. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że z kursu korzysta inna osoba niż Uczestnik, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Kursu.

  3. W Kursie mogą brać udział pracownicy firmy Nutricia Polska.

  4. W przypadku wyrażenia chęci otrzymania gratyfikacji w postaci próbnych produktów Nutilis Clear po ukończeniu Kursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu email przez Nutricia Polska Sp. z o.o. w celu doręczenia im produktów, stanowiących gratyfikację na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.

  § 3

Nadzór nad przebiegiem Kursu

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Kursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Kursu oraz Regulaminem świadczenia usług, w szczególności Uczestników, którzy:

   1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie

   2. podejmują działania z wykorzystaniem profilu użytkownika utworzonego niezgodnie z Regulaminem świadczenia usług

   3. tworzą fikcyjne profile użytkownika

   4. którzy wykorzystują portal www.akademianutricia.pl do przechowywania, rozpowszechniania, przesyłania treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt

  2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Kursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem z udziału w Kursie.

§ 4

Gratyfikacja

  1. Możliwą formą gratyfikacji za uczestnictwo i ukończenie Kursu są próbne produkty marki Nutilis Clear. Oznakowane produkty próbne zostaną przekazane Uczestnikom, którzy ukończą Kurs oraz wyrażą chęć ich otrzymania po ukończeniu kursu poprzez odznaczenie wskazanego, odpowiedniego pola w systemie oraz podanie swoich danych adresowych.

  2. Łączna wartość gratyfikacji nie będzie przekraczać 760 PLN brutto (słownie: siedemset sześćdziesiąt).

  3. Gratyfikacje wysyła Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od ukończenia Kursu oraz wyrażenia chęci otrzymania produktu Nutilis Clear przez Uczestnika.

  4. Ilość próbnych produktów Nutilis Clear jest ograniczona.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, wskazany w § 1 Regulaminu lub na adres elektroniczny serwis@nutriciamedyczna.pl w trakcie trwania Kursu.

  2. Złożenie reklamacji jest również możliwe po zakończeniu Kursu w terminie 30 dni od daty jego zakończenia w zakresie dotyczącym otrzymania gratyfikacji, o której mowa w § 4 Regulaminu.

  3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

  4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres elektroniczny wskazany zgodnie z Regulaminem świadczenia usług na koncie Uczestnika w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

  5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Kursu „Rozpoznawanie i terapia dysfagii neurogennej”.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Kursu jest Nutricia Polska w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00- 728 Warszawa.

 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności https://akademianutricia.pl/polityka-prywatnosci

 3. Aby skorzystać z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, należy dokonać zgłoszenia poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową : serwis@nutriciamedyczna.pl

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kursu oraz przekazania nagród przez Nutricia Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Kursie i otrzymania Nagród w Kursie. Uczestnik biorący udział w Kursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów organizacji Kursu.

 6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane przez Organizatora podmiotom trzecim, w celu realizacji Kursu. Kategorie odbiorców: firmy kurierskie, agencje marketingowe, agencje hostingowe.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez Czas Trwania Kursu z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

 8. Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych;

 9. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody, może jednak skutkować niemożliwością wzięcia udziału w kursie

 10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przez Organizatora, Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego;

 11. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Kursie i Uczestnik jest zobowiązany do ich podania. W przypadku braku podania danych, Organizator nie jest w stanie zarejestrować Uczestnika w Kursie;

 12. Organizator może stosować mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywać profilowania w celu usprawnienia prowadzenia kursu. System posiadając dane behawioralne zbierane przez pliki cookies (np.: czas spędzany na poszczególnych stronach NUTRICIA Polska) umożliwia badanie preferencji użytkowników.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia i jest dostępny portalu www.akademianutricia.pl w zakładce www.akademianutricia.pl/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.

 2. Dokonując rejestracji na Kurs Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a także z treścią Regulaminu świadczenia usług oraz wyraża zgodę na zawarte w nich postanowienia.

 3. Uczestnik ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Kursie w każdym czasie. W tym celu Uczestnik musi przesłać́ do Organizatora oświadczenie o rezygnacji z Kursu na adres siedziby Organizatora, wskazany w § 1 Regulaminu lub na adres elektroniczny serwis@nutriciamedyczna.pl . Konto Uczestnika zostanie usunięte w ciągu 7 dni od skutecznego doręczenia rezygnacji Organizatorowi.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu zaczynają obowiązywać z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.akademianutricia.pl. Brak złożenia rezygnacji z usługi Kursu w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu oznacza akceptację przez Uczestnika wprowadzonych zmian.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, za pośrednictwem których prowadzony będzie Kurs. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na uczestnictwo w Kursie.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępu do Kursu w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści.

 8. Wszelkie działania podejmowane przez Uczestników w ramach Kursu powinny być́ zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Jakiekolwiek naruszenie, czy uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika Kursu warunków określonych w Regulaminie, może spowodować cofnięcie wszystkich uprawnień przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Kursie, łącznie z wykluczeniem z Kursu i odmową przyznania gratyfikacji, oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Organizatorem zgodnie z Regulaminem świadczenia usług, ze skutkiem natychmiastowym.

Regulamin uczestnictwa w kursie e-learningowym „Żywienie dojelitowe” na portalu www.akademianutricia.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem kursu e-learningowego „Żywienie dojelitowe” (dalej „Kurs”) jest NUTRICIA Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121361, posiadająca NIP 824-10-00-856, wysokość kapitału zakładowego: 12.200.000,00 PLN (dalej: „Organizator” lub „Nutricia Polska Sp. z o.o.”).

  2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Kursie e-learningowym „Żywienie dojelitowe” (dalej: „Regulamin”).

  3. Kurs z możliwością otrzymania punktów edukacyjnych trwa w okresie 01 styczeń – 31 grudzień 2018 roku., od momentu rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.akademianutricia.pl przez Nutricia Polska Sp. z o.o., do czasu zaprzestania ich świadczenia lub oświadczenia Nutricia Polska Sp. z o.o. o zakończeniu trwania Kursu, opublikowanego na portalu www.akademianutricia.pl (dalej: „Czas Trwania Kursu”).

  4. Kurs jest prowadzony na stronie internetowej www.akademianutricia.pl.

  5. Kurs jest prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Kursie

  1. W Kursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które są Usługobiorcami w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na portalu www.akademianutricia.pl (dalej: „Regulamin świadczenia usług”). Uczestnikiem Kursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada aktywne konto na portalu www.akademianutricia.pl (dalej: „Uczestnik”).

  2. Warunkiem udziału w Kursie i uzyskania zaświadczenia o odbyciu kursu jest posiadanie wpisu w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską.

  3. W Kursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest uczestnictwo w Kursie w imieniu osób trzecich. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że z kursu korzysta inna osoba niż Uczestnik, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Kursu.

  4. W Kursie mogą brać udział pracownicy firmy Nutricia Polska o ile zostanie spełniony warunek w pkt.7

  5. Udział w Kursie jest bezpłatny.

§ 3

Nadzór nad przebiegiem Kursu

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Kursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Kursu oraz Regulaminem świadczenia usług, w szczególności Uczestników, którzy:

   1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie

   2. podejmują działania z wykorzystaniem profilu użytkownika utworzonego niezgodnie z Regulaminem świadczenia usług

   3. tworzą fikcyjne profile użytkownika

   4. którzy wykorzystują portal www.akademianutricia.pl do przechowywania, rozpowszechniania, przesyłania treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt

  2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Kursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem z udziału w Kursie.§ 4

Sposób naliczania punktów edukacyjnych i weryfikacji wyników kształcenia

  1. Sposobem weryfikacji wyników kształcenia jest zautomatyzowany system internetowy, w którym zaprogramowano 10 pytań testowych z 5 odpowiedziami, z których 1 jest prawidłowa. Przystępując do programu edukacyjnego uczestnik zapoznaje się z modułami edukacyjnymi (6 modułów),a następnie Uczestnik przechodzi do pytań dotyczących materiałów edukacyjnych zawartych w modułach. Po udzieleniu odpowiedzi otrzymuje informację zwrotną oraz omówienie z piśmiennictwem. Prawidłowe odpowiedzi są zarejestrowane w bazie na koncie Uczestnika kursu. Uczestnik, który udzieli minimum 70% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w module certyfikującym (moduł nr 7), otrzyma 3 punkty edukacyjne. System automatycznie generuje zaświadczenie, potwierdzające udzielenie wystarczającej liczby prawidłowych odpowiedzi i uzyskanie 3 punktów edukacyjnych. Uczestnik, który nie odpowie prawidłowo na poziomie minimum 70%, będzie miał możliwość ponownego uczestnictwa w programie edukacyjnym. Punkty są akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, wskazany w § 1 Regulaminu lub na adres elektroniczny serwis@nutriciamedyczna.pl w trakcie trwania Kursu.

  2. Złożenie reklamacji jest również możliwe po zakończeniu Kursu w terminie 30 dni od daty jego zakończenia w zakresie dotyczącym otrzymania gratyfikacji, o której mowa w § 4 Regulaminu.

  3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

  4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres elektroniczny wskazany zgodnie z Regulaminem świadczenia usług na koncie Uczestnika w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

  5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Kursu „Żywienie dojelitowe”.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Kursu jest Nutricia Polska w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00- 728 Warszawa.

 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności https://akademianutricia.pl/polityka-prywatnosci

 3. Aby skorzystać z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, należy dokonać zgłoszenia poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową : serwis@nutriciamedyczna.pl

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kursu oraz przekazania nagród przez Nutricia Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679.

 5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane przez Organizatora podmiotom trzecim, w celu realizacji Kursu. Kategorie odbiorców: firmy kurierskie, agencje marketingowe, agencje hostingowe.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez Czas Trwania Kursu z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

 7. Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych;

 8. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody, może jednak skutkować niemożliwością wzięcia udziału w kursie

 9. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przez Organizatora, Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego;

 10. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Kursie i Uczestnik jest zobowiązany do ich podania. W przypadku braku podania danych, Organizator nie jest w stanie zarejestrować Uczestnika w Kursie;

 11. Organizator może stosować mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywać profilowania w celu usprawnienia prowadzenia kursu. System posiadając dane behawioralne zbierane przez pliki cookies (np.: czas spędzany na poszczególnych stronach NUTRICIA Polska) umożliwia badanie preferencji użytkowników.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia i jest dostępny portalu www.akademianutricia.pl w zakładce www.akademianutricia.pl/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.

 2. Dokonując rejestracji na Kurs Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a także z treścią Regulaminu świadczenia usług oraz wyraża zgodę na zawarte w nich postanowienia.

 3. Uczestnik ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Kursie w każdym czasie. W tym celu Uczestnik musi przesłać́ do Organizatora oświadczenie o rezygnacji z Kursu na adres siedziby Organizatora, wskazany w § 1 Regulaminu lub na adres elektroniczny serwis@nutriciamedyczna.pl Konto Uczestnika zostanie usunięte w ciągu 7 dni od skutecznego doręczenia rezygnacji Organizatorowi.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu zaczynają obowiązywać z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.akademianutricia.pl. Brak złożenia rezygnacji z usługi Kursu w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu oznacza akceptację przez Uczestnika wprowadzonych zmian.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, za pośrednictwem których prowadzony będzie Kurs. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na uczestnictwo w Kursie.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępu do Kursu w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści.

 8. Wszelkie działania podejmowane przez Uczestników w ramach Kursu powinny być́ zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Jakiekolwiek naruszenie, czy uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika Kursu warunków określonych w Regulaminie, może spowodować cofnięcie wszystkich uprawnień przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Kursie, łącznie z wykluczeniem z Kursu i odmową przyznania gratyfikacji, oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Organizatorem zgodnie z Regulaminem świadczenia usług, ze skutkiem natychmiastowym.

Regulamin uczestnictwa w kursie e-learningowym
„PRODUKT REFUNDOWANY, WSKAZANIA REFUNDACYJNE, DOKUMENTACJA MEDYCZNA
w kontekście diagnostyki i leczenia alergii na białka mleka krowiego”
na portalu www.akademianutricia.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem kursu e-learningowego „Produkt Refundowany, wskazania refundacyjne, dokumentacja medyczna w kontekście diagnostyki i leczenia alergii na białka mleka krowiego” (dalej „Kurs”) jest NUTRICIA Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121361, posiadająca NIP 824-10-00-856, wysokość kapitału zakładowego: 12.200.000,00 PLN (dalej: „Organizator” lub „Nutricia Polska Sp. z o.o.”).

  2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Kursie e-learningowym „Produkt Refundowany, wskazania refundacyjne, dokumentacja medyczna w kontekście diagnostyki i leczenia alergii na białka mleka krowiego” (dalej: „Regulamin”).

  3. Kurs jest bezterminowy, trwa od momentu rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.akademianutricia.pl przez Nutricia Polska Sp. z o.o., do czasu zaprzestania ich świadczenia lub oświadczenia Nutricia Polska Sp. z o.o. o zakończeniu trwania Kursu, opublikowanego na portalu www.akademianutricia.pl (dalej: „Czas Trwania Kursu”).

  4. Kurs jest prowadzony na stronie internetowej www.akademianutricia.pl

  5. Kurs jest prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

§ 2

Warunki uczestnictwa w Kursie

  1. W Kursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które są Usługobiorcami w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na portalu www.akademianutricia.pl (dalej: „Regulamin świadczenia usług”). Uczestnikiem Kursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada aktywne konto na portalu www.akademianutricia.pl (dalej: „Uczestnik”).

  2. W Kursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest uczestnictwo w Kursie w imieniu osób trzecich. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że z kursu korzysta inna osoba niż Uczestnik, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Kursu.

  3. W Kursie mogą brać udział pracownicy firmy Nutricia Polska.

  4. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na przetwarzanie ich imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu email przez Nutricia Polska Sp. z o.o. w celu doręczenia im nagrody.

§ 3

Nadzór nad przebiegiem Kursu

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Kursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Kursu oraz Regulaminem świadczenia usług, w szczególności Uczestników, którzy:
   a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie
   b. podejmują działania z wykorzystaniem profilu użytkownika utworzonego niezgodnie z Regulaminem świadczenia usług
   c. tworzą fikcyjne profile użytkownika
   d. którzy wykorzystują portal www.akademianutricia.pl do przechowywania, rozpowszechniania, przesyłania treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt

  2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Kursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem z udziału w Kursie.

§ 4

Gratyfikacja

  1. Możliwą formą gratyfikacji za uczestnictwo i ukończenie Kursu jest Nagroda książkowa, która jest wybrana przez Komisję Organizatora (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Nutricia Polska Sp. z o.o. Nagroda książkowa, zostanie przekazana uczestnikom, którzy ukończą Kurs oraz wyrażą chęć jej otrzymania po ukończeniu kursu poprzez odznaczenie wskazanego, odpowiedniego pola w systemie oraz podanie swoich danych adresowych.

  2. Łączna wartość gratyfikacji nie będzie przekraczać 760 PLN brutto (słownie: siedemset sześćdziesiąt).

  3. Gratyfikacje wysyła Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od ukończenia Kursu oraz wyrażenia chęci otrzymania Nagrody książkowej przez Uczestnika.

  4. Ilość Nagród książkowych jest ograniczona.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, wskazany w § 1, lub na adres elektroniczny serwis@nutriciamedyczna.pl w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania wyników Kursu.

  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

  3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres elektroniczny wskazany zgodnie z Regulaminem świadczenia usług, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

  4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Organizatora

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Kursu jest Nutricia Polska w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00- 728 Warszawa.

 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności https://akademianutricia.pl/polityka-prywatnosci

 3. Aby skorzystać z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, należy dokonać zgłoszenia poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową : serwis@nutriciamedyczna.pl

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kursu oraz przekazania nagród przez Nutricia Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679.

 5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane przez Organizatora podmiotom trzecim, w celu realizacji Kursu. Kategorie odbiorców: firmy kurierskie, agencje marketingowe, agencje hostingowe.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez Czas Trwania Kursu z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

 7. Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych;

 8. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody, może jednak skutkować niemożliwością wzięcia udziału w kursie.

 9. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przez Organizatora, Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego;

 10. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Kursie i Uczestnik jest zobowiązany do ich podania. W przypadku braku podania danych, Organizator nie jest w stanie zarejestrować Uczestnika w Kursie;

 11. Organizator może stosować mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywać profilowania w celu usprawnienia prowadzenia kursu. System posiadając dane behawioralne zbierane przez pliki cookies (np.: czas spędzany na poszczególnych stronach NUTRICIA Polska) umożliwia badanie preferencji użytkowników.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia i jest dostępny portalu www.akademianutricia.pl w zakładce www.akademianutricia.pl/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.

 2. Dokonując rejestracji na Kurs Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a także z treścią Regulaminu świadczenia usług oraz wyraża zgodę na zawarte w nich postanowienia.

 3. Uczestnik ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Kursie w każdym czasie. W tym celu Uczestnik musi przesłać́ do Organizatora oświadczenie o rezygnacji z Kursu na adres siedziby Organizatora, wskazany w § 1 Regulaminu lub na adres elektroniczny serwis@nutriciamedyczna.pl . Konto Uczestnika zostanie usunięte w ciągu 7 dni od skutecznego doręczenia rezygnacji Organizatorowi.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu zaczynają obowiązywać z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.akademianutricia.pl. Brak złożenia rezygnacji z usługi Kursu w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu oznacza akceptację przez Uczestnika wprowadzonych zmian.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, za pośrednictwem których prowadzony będzie Kurs. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na uczestnictwo w Kursie.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępu do Kursu w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści.

 8. Wszelkie działania podejmowane przez Uczestników w ramach Kursu powinny być́ zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Jakiekolwiek naruszenie, czy uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika Kursu warunków określonych w Regulaminie, może spowodować cofnięcie wszystkich uprawnień przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Kursie, łącznie z wykluczeniem z Kursu i odmową przyznania gratyfikacji, oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Organizatorem zgodnie z Regulaminem świadczenia usług, ze skutkiem natychmiastowym.

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.